24 november 2016

Verbinding tussen stad en platteland

Renaissance van het platteland: samen inspelen op veranderingen en uitdagingen
Nederland is een geweldig land om in te wonen, te werken en te leven. En we hebben elkaar hard nodig om dat zo te houden. Er liggen, ook in internationaal verband gezien, grote uitdagingen. Zo zal naar verwachting in 2050 zo’n 70% van de wereldbevolking in de stad wonen. De centrale vraag is of ons natuurlijk kapitaal en het klimaat de bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking in de toekomst aankunnen.

Stad en platteland hebben elkaar nodig
Voor een antwoord op deze centrale vraag hebben de initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland in het afgelopen jaar een aantal brainstormsessies in diverse regio’s georganiseerd. Uit deze sessies met onder andere bestuurders, vertegenwoordigers van bedrijven, brancheorganisaties, opinion leaders en dwarsdenkers kwam naar voren dat de uitdagingen groot zijn. Van de kans op verloedering van het platteland en recreatieve voorzieningen, toenemende criminaliteit tot en met zorg voor voldoende en verantwoorde voedselproductie en duurzame energievoorziening. De belangrijkste conclusie was dat er voor Nederland juist enorme kansen liggen. Daarvoor is het nodig om bedrijven en bewoners in steden en op het platteland beter met elkaar te verbinden. Want we hebben elkaar harder nodig dan ooit.

Wat hebben we elkaar te bieden?
Bewoners en bedrijven in de stad hebben het platteland nodig om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende en verantwoord geproduceerd voedsel. Denk daarnaast ook aan het zuiveren en bufferen van water(overlast), het grootschalig leveren van duurzame energie en voldoende hoogwaardige recreatieve voorzieningen. Bewoners en bedrijven op het platteland hebben de hulp van de stad weer nodig. Zo is er onder andere een gebrek aan investeringen in goede, ook digitale, verbindingen en veiligheid.

Ambitie platform: meer beweging in verandering
Wat willen we bereiken? Het optimaal benutten van de krachten van het platteland om in de toekomst de steden te kunnen bieden wat nodig is. Door snel te schakelen en te innoveren, onderling samen te werken, nieuwe verdienmodellen te creëren en overbodige en achterhaalde regelgeving weg te nemen. We zien dat er op lokaal en regionaal niveau de laatste jaren veel initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan die zorgen voor nieuw elan en ondernemerschap. Met het platform Renaissance van het Platteland willen we deze initiatieven versterken door te helpen bij de ontwikkeling en realisatie van toekomstplannen, een integrale aanpak op regionaal niveau. Daarnaast willen wij de vele lokale en regionale initiatieven op ons platform bundelen, zodat iedereen in Nederland er door wordt geïnspireerd en er zijn of haar voordeel mee kan doen.

Integrale aanpak, drie kernthema’s
Tijdens de brainstormsessies in de verschillende regio’s is ook gezocht naar de verdere verdieping van de uitdagingen. Zo zullen in ieder regionaal toekomstplan elementen uit de volgende drie kernthema’s naar voren komen:

  1. Gezond en veilig voedsel
    Uitgaand van de eisen van deze tijd: duurzaam geproduceerd, eerlijk, verantwoord en klimaatneutraal, met een herwaardering voor de herkomst.
  2. Klimaatbestendig, energie
    Maak ons land klimaatbestendig (denk aan de recente wateroverlast!) en zorg ervoor dat ons natuurlijk kapitaal in de vorm van grondstoffen, energie en biodiversiteit beschermd wordt.
  3. Recreatie, ontspanning en zingeving
    Werk aan goede, veilige en moderne voorzieningen, dichtbij, die ruimte geven aan ontspanning, rust en recreatieve beweging. Voorzieningen die duurzame economische ontwikkeling en ‘zinvolle werkgelegenheid’ ondersteunen.

Bij deze drie thema’s is ‘verbinding’ de rode draad: van snelle digitale verbinding (glasvezel) tot en met verbetering en modernisering van de infrastructuur (onder andere wegen, openbaar vervoer) in de breedste zin van het woord.

Bestuurlijk lef nodig
De vele initiatieven in het buitengebied ontstaan lokaal en regionaal. Daarbij zien wij regelmatig dat nieuwe plannen en ideeën vaak worden belemmerd door verouderde regelgeving. De initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland zien graag dat de rol van de overheid, of dat nu op landelijk of lokaal niveau is, verandert van remmer naar aanjager. Daarnaast zal, hoe je het ook wendt of keert, de overheid een visie en een strategie voor het buitengebied moeten gaan ontwikkelen. Breng de kansen en problemen van het buitengebied in kaart en geef initiatieven een kader en de ruimte. Daar is bestuurlijk lef voor nodig, zonder afstand en met een actieve dialoog, transparantie en samenwerking. We gaan in deze maatschappij van ‘control’ naar vertrouwen.

Een mooie uitdaging!