HAS Hogeschool project ‘Management van de leefomgeving’

HAS Hogeschool is een van de mede-initiatiefnemers van Renaissance van het Platteland. In het opleidingsprogramma wordt de nodige aandacht besteed aan de verbinding tussen stad en platteland. Zo is er vanaf het komende studiejaar een lector die zich richt op dit vraagstuk en gaan vierdejaarsstudenten aan de slag met diverse projecten, waar Renaissance van het Platteland een actieve rol in speelt. 

De inspirerende en frisse ideeën van studenten zijn een welkome ‘input’ als het gaat om het creëren van nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. HAS Hogeschool gaat daar structureel aandacht aan geven met het programma ‘Management van de leefomgeving’. Studenten uit het vierde jaar gaan, gevoed door thema’s als duurzame energie, landbouwtransitie, biodiversiteit aan de slag met een groot aantal casussen. Het platform Renaissance is een van de opdrachtgevers. 

Brabantse Kempen
Landscape design, planning en development zijn de belangrijkste disciplines die terugkomen in het programma. Studenten gaan aan de slag met diverse casussen. Programma manager Marjo Baeten van HAS Hogeschool is onder andere nauw betrokken bij een project in de Brabantse Kempen rondom de transitie van de landbouw. De vraag: hoe kunnen bedrijven een meer circulaire bedrijfsvoering ontwikkelen? Daarbij wordt tevens gekeken naar de gevolgen daarvan voor de inrichting en functioneren van het landschap. Denk aan de (nieuwe) bewoners in groeikernen als Eindhoven. Het gaat er in feite om het landschap van de Kempen zodanig in te zetten dat het een economische factor wordt.

Over 25 jaar
In deze casus rond de kennisregio Eindhoven spelen thema’s als de waarde van het landschap, biodiversiteit, voedselvoorziening en verstedelijking een rol. In een meerjarige samenwerking met lokale ondernemers, gemeenten en allerlei andere instanties kunnen vraagstukken integraal worden opgepakt. Het is de bedoeling dat de samenwerking met de studenten van HAS Hogeschool ook meerjarig is, zodat studenten verder kunnen bouwen op het werk van hun voorgangers. Het platform Renaissance zal aan haar opdracht een gezamenlijke invulling en ondersteuning geven, onder andere in samenwerking met BPG (Brabants Particulier Grondbezit) en ZLTO.